บทความ

ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางท้องถนน เดือน ตุลาคม 2559

รูปภาพ

ต่อแสนประชากร เดือน กันยายน 2559

รูปภาพ

ความครอบคลุมของหน่วยกู้ชีพจังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพ

อมรบพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 10

รูปภาพ
พนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 10
อบรม "การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 3

รูปภาพ

งานซ้อมแผนสาธารณภัย

รูปภาพ